Služby

Nabízíme vstřícný postoj k zákazníkovi, a proto poskytujeme komplexní služby, které pokryjí celý průběh stavebního díla od myšlenky až po hotovou stavbu. Pomáháme klientům jasně formulovat zadání projektu a ujasnit si všechny aspekty a přání. Stavby navrhujeme účelné, avšak se zachováním estetické stránky a s přihlédnutím k okolí a Geniu loci. Prioritou je proveditelnost návrhu včetně ekonomické rovnováhy. Součástí našich služeb je i projednávání všech fází projektu s příslušnými úřady a institucemi a zajištění nezbytných rozhodnutí, vyjádření a povolení.

Soustředíme se zejména na malé a střední stavby občanské vybavenosti, bytového charakteru, zemědělských a průmyslových staveb atd. Zpracováváme i projekty veřejných a soukromých venkovních ploch (městské a obecní plochy, chodníky, účelové komunikace, terénní úpravy, zahrady aj.).

Od 12. listopadu 2013 jsme certifikováni pro projektování v systémech Insowool. Absolvovali jsme tedy důkladné školení a přednášku a jsme oprávnění projektovat systémy Insowool diffu: diffuwall 2010 (dřevostavby); diffuroof „e“, diffuroof „i“ (zateplení pokroví střech); diffusheet „k“, diffusheet „r“ (zateplení zdí a stěn); diffutop (zateplení stropu a bungalovu); diffuwall eko a diffuroof eko (konstrukce výhradně z přírodních materiálů).

Předprojektová příprava

 • koordinace investičního záměru s územním a regulačním plánem
 • zajištění vyjádření odboru územního plánování
 • vypracování katastrální situace včetně výpisu z listu vlastnictví
 • provedení geometrického plánu
 • zajištění dokumentace posouzení vlivu na životní prostředí
 • zabezpečení průzkumů (geologický, hydrogeologický, stavební-technický, radonový, sanační aj.) včetně odborných posudků

Projektová příprava

 • vypracování hmotové studie stavby pro ujasnění záměru investora
 • zabezpečení souhlasů majitelů sousedních pozemků s investičním záměrem
 • zajištění předběžných vyjádření dotčených orgánů a správců inženýrských sítí
 • vypracování kompletní dokumentace ve všech stupních (pro územní řízení, ohlášení stavby, stavební povolení, provedení stavby, dokumentace bouracích prací, pro zadání stavby, realizační dokumentace aj.) včetně dílčích částí, např. požárně bezpečnostního řešení stavby, projektu statiky a dynamiky stavby, projektu techniky prostředí stavby atd.
 • dopracování dokumentace typových projektů a dořešení detailů (osazení objektu do terénu, situační výkresy, výkresy přípojek aj.)
 • zjednodušená kalkulace a odhad nákladů, případně podrobný rozpočet stavby včetně výkazu výměr a slepého rozpočtu

Příprava a realizace stavby

 • interpretace rozhodnutí úřadů a dotčených orgánů v povolení stavby
 • zajištění výběrového řízení na dodavatele stavby nebo pomoc s jeho výběrem
 • autorský či technický dozor investora
 • kontrola dodržování technologických postupů provádění
 • vedení a plánování kontrolních dnů

Ostatní

 • vypracování architektonických a designových návrhů interiérů, exteriérů včetně zpracování vizualizací
 • poradenská a konzultační činnost