Hradec – Terénní úpravy a rekonstrukce prostranství

Místo: obec Hradec, kraj Vysočina

Typ projektové dokumentace: dokumentace pro provedení stavby

Realizace dokumentace: 2014/2015

Popis: Projektová dokumentace zpracovávala přilehlý terén kolem budovy hasičské klubovny v obci Hradec. Účelem terénních úprav bylo zkultivování venkovního prostoru pro pořádání společenských akcí s umožněním přístupu osob s omezenou schopní pohybu. Návrh uvažoval provedení zpevněných ploch z velkoformátové dlažby Best – Platen Viatiko, která by dodala stavbě patřičný lesk. Další zpevněné plochy byly navrženy ze štěrkového trávníku, který je nejen levnější než dlážděná plocha, ale zároveň zvyšuje ekologickou hodnotu stavby, umožňuje bezproblémové vsakování dešťových vod, je pochozí, pojezdový a hlavně reguluje tepelně klimatické parametry okolí stavby, čímž přispívá k ochlazování venkovního vzduchu v parných létech.

Součástí řešení byly i opěrné stěny v kombinaci ztraceného bednění a lomového kamene. Toto řešení umožňovalo bezproblémové využití stěn pro budoucí stavby drobného charakteru jako např. zastřešení. Vzhledem k vyšší finanční náročnosti všech opatření byla navržena i varianta z volně ložených kamenných bloků v drátěných ocelových koších, která by nevyžadovala náročné odizolování a zároveň by umožnila provětrávání celé konstrukce a zabránila by tak vlhkostním poruchám a následně vzniklým estetickým vadám. Součástí opěrných stěn bylo i vyřešení kontejnerového stání jeho oplocením v obdobné podobě jako v jedné z předchozích referencí. Zároveň navržené řešení akceptovalo bezproblémové vyvážení kontejnerů při účelném rozvržení parkovacích stání.

Bohužel, obec se při realizaci rozhodla nerespektovat projektovou dokumentaci a navržená řešení. Byla použita nejlevnější betonová dlažba, místo štěrkového trávníku byl použitý obyčejný trávník, kdy při provozu bude docházet k jeho ničení a rozbahnění. Opěrné stěny nebyly zaizolovány a prakticky ihned po dokončení stavebních prací na konci roku 2015 došlo k projevům vlhkostních poruch, které jsou patrné na fotografii.

C.3.3 SITUACE 3z3; D.1.1.B.I.1 PODROBNOST OPĚRNÉ STĚNY

Vlhkostní porucha

[om_gmap zoom=“18″ lat=“48.9332818″ lng=“14.3598768″ ][om_gmap zoom=“18″ lat=“48.9332818″ lng=“14.3598768″ ]